Association of shift-work, daytime napping, and nighttime sleep with cancer incidence and cancer-caused mortality in Dongfeng-tongji cohort study

25 Aug 2016Yansen Bai, Xiaoliang Li, Ke Wang, Shi Chen, Suhan Wang, Zhuowang Chen, Xiulong Wu, Wenshan Fu, Sheng Wei, Jing Yuan, Ping Yao, Xiaoping Miao, Xiaomin Zhang, Meian He, Handong Yang, Tangchun Wu, Huan Guo

Long night-shift work history, without daytime napping, and long nighttime sleep duration were independently and jointly associated with higher cancer incidence among males.

Cross-section study
3 effects
25377 subjects

Reported Outcomes

DeterminantsOutcomeDetails

Long Duration of Sleep Musculoskeletal outcome
Long Duration of Sleep
Musculoskeletal system

Cancer Lymphatic outcome
Increased risk of Cancer
Lymphatic system

High evidence
59.0%

Night shift work Selfcare risk & protective factor
Minor Risk Factor Night shift work
Selfcare

Cancer Lymphatic outcome
Minor increase risk of Cancer
Lymphatic system

High evidence
27.0%

Napping Selfcare risk & protective factor
Protective Factor Napping
Selfcare

Cancer Lymphatic outcome
Decreased risk of Cancer
Lymphatic system

Moderate evidence
-103.0%