Association of shift-work, daytime napping, and nighttime sleep with cancer incidence and cancer-...

25 Aug 2016Yansen Bai, Xiaoliang Li, Ke Wang, Shi Chen, Suhan Wang, Zhuowang Chen, Xiulong Wu, Wenshan Fu, Sheng Wei, Jing Yuan, Ping Yao, Xiaoping Miao, Xiaomin Zhang, Meian He, Handong Yang, Tangchun Wu, Huan Guo

Long night-shift work history, without daytime napping, and long nighttime sleep duration were independently and jointly associated with higher cancer incidence among males.

Cross-section study
3 effects
25377 subjects

Reported Outcomes

VariablesOutcomeEffectLatency

Long Duration of Sleep Musculoskeletal outcome
Long Duration o...
Musculoskeletal

Cancer Lymphatic outcome
Cancer
Lymphatic

Strong Increase

Login required to view

Night shift work Selfcare risk & protective factor

Cancer Lymphatic outcome
Cancer
Lymphatic

Strong Increase

Login required to view

Napping Selfcare risk & protective factor
Napping
Selfcare

Cancer Lymphatic outcome
Cancer
Lymphatic

Strong Decrease

Login required to view